The Xerographic Process

training placeholder image
  Tất cả nhân viên kinh doanh, Tất cả nhân viên dịch vụ, MDS
  Đào tạo tiêu chuẩn ngành
  30  phút
Giá của bạn: 0,00 €

Mô tả tóm tắt

 • In this course you will acquire in-depth knowledge of the xerographic process and learn about the principle of image generation.

Nhóm mục tiêu

 • All Employees

Nội dung lý thuyết và thực tiễn

 • Charging
 • Illumination
 • Developing
 • Transfer
 • Fixing
 • Cleaning
 • Discharge

Sau khóa đào tạo này, bạn có thể…

 • understand the xerographic process as the basic principle of image generation in laser printers
 • explain the processes in the main component of the xerographic process, the image drum
 • explain that image formation is an interplay of positive and negative tensions, light, mechanical processes, pressure and temperature.
 • explain that the quality of the printed image can be influenced by changes in tension and fusing temperature.

Infopackage

Mô-đun khóa học này là một "gói" chứa các mô-đun khóa học khác.
The Xerographic Process - Test
TST | 10 phút | English