Điều khoản và Điều kiện Chung

1) Các Định nghĩa
Trong các Điều kiện này, các định nghĩa sau được áp dụng:
a) Điều kiện: có nghĩa là các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này ”Điều khoản và Điều kiện Chung HỌC VIỆN KYOCERA”
b) KYOCERA và HỌC VIỆN KYOCERA: đều có nghĩa là KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE MANAGEMENT B.V., đăng ký tại Beechavenue 27, 1119 RA Schiphol-Rijk, Hà Lan.
c) Tài liệu: có nghĩa là tất cả các tài liệu, tài liệu kỹ thuật, bộ công cụ đào tạo, tài liệu phát tay hoặc tài liệu đào tạo do HỌC VIỆN KYOCERA cung cấp.
d) Học viên: là người sử dụng Sản phẩm giáo dục.
e) Sản phẩm Giáo dục: có nghĩa là tất cả các lớp học, đào tạo ảo và trực tuyến cũng như tài liệu do HỌC VIỆN KYOCERA cung cấp.
f) Đào tạo trong Lớp học: có nghĩa là đào tạo trực tiếp, hội thảo, hội thảo hoặc buổi thực hành.
g) Đào tạo trực tuyến: có nghĩa là tất cả các bài học điện tử và video.
h) Đào tạo trong lớp học ảo: có nghĩa là tất cả các khóa đào tạo diễn ra trực tuyến trong một lớp học ảo.
i) Đào tạo theo yêu cầu: có nghĩa là bất kỳ khóa đào tạo có tổ chức và/hoặc khái niệm hóa nào do HỌC VIỆN KYOCERA cung cấp cho một yêu cầu đặc biệt
j) Trang web HỌC VIỆN: có nghĩa là trang web https://academy.kyoceradocumentsolutions.com.vn, do HỌC VIỆN KYOCERA lưu trữ để cung cấp Sản phẩm Giáo dục.
k) Đặt hàng: có nghĩa là đặt/mua Sản phẩm Giáo dục được thực hiện bởi hoặc cho Học viên.
l) Tài khoản HỌC VIỆN: có nghĩa là quyền truy cập của Học viên vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của trang web HỌC VIỆN.
m) Đối tác Hợp đồng: có nghĩa là công ty mà KYOCERA có quan hệ hợp đồng.
n) KYOCERA CORPORATION GROUP: là tất cả các pháp nhân trực thuộc KYOCERA Corporation Inc., đăng ký tại 6 Takeda Tobadono-cho Fushimi-ku Kyoto Japan

2) Chung
Các Điều kiện này áp dụng và được tích hợp vào tất cả các Sản phẩm Giáo dục do HỌC VIỆN KYOCERA cung cấp. Không có thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện này có thể được thỏa thuận ngoài văn bản và được ký bởi đại diện được ủy quyền của các bên.

3) Tạo tài khoản HỌC VIỆN
a) Trước khi Học viên có thể đăng ký Sản phẩm Giáo dục, Học viên phải đăng ký với HỌC VIỆN KYOCERA để tạo Tài khoản HỌC VIỆN.
b) Học viên có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và thông báo ngay cho HỌC VIỆN KYOCERA về bất kỳ thay đổi nào sau đó.
c) HỌC VIỆN KYOCERA có quyền hủy kích hoạt Tài khoản HỌC VIỆN. Chẳng hạn, quyền truy cập vào Tài khoản HỌC VIỆN có thể bị vô hiệu hóa nếu Học viên:
i) đã nhập thông tin không chính xác với đăng ký của mình;
ii) đã vi phạm Điều khoản & Điều kiện
iii) đã không sử dụng Tài khoản HỌC VIỆN của mình trong thời gian ít nhất 1 năm.
d) Sau khi hoàn thành đăng ký, Học viên sẽ nhận được tên người dùng và mật khẩu cho Tài khoản HỌC VIỆN. Với lần truy cập đầu tiên, Học viên phải thay đổi mật khẩu đã nhận.

4) Sử dụng tài khoản HỌC VIỆN
a) Học viên phải đảm bảo rằng Tài khoản HỌC VIỆN của mình sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Học viên chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt bằng Tài khoản HỌC VIỆN của mình và mọi hoạt động sử dụng Tài khoản HỌC VIỆN. Học viên phải đăng xuất khỏi Tài khoản HỌC VIỆN của mình sau mỗi buổi học. Nếu Học viên biết rằng Tài khoản HỌC VIỆN của mình bị sử dụng bởi một bên thứ ba trái phép, Học viên phải nhanh chóng thông báo cho HỌC VIỆN KYOCERA qua email (info@das.kyocera.com). HỌC VIỆN KYOCERA sẽ chặn quyền truy cập vào Tài khoản HỌC VIỆN.
b) Khi sử dụng Tài khoản HỌC VIỆN, Học viên bị cấm:
i) Sử dụng trái phép bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào;
ii) truyền nội dung chứa vi-rút, được gọi là Trojan hoặc các dạng lập trình khác có thể làm hỏng phần mềm;
iii) nhập, lưu trữ hoặc truyền các siêu liên kết hoặc nội dung của Sản phẩm Giáo dục;
iv) phổ biến quảng cáo hoặc email không được yêu cầu (còn gọi là thư rác) hoặc đưa ra cảnh báo không chính xác về vi-rút, khiếm khuyết hoặc tương tự hoặc đề xuất tham gia xổ số, hệ thống bán hàng đỉnh cao, thư dây chuyền, mô hình kinh doanh kim tự tháp và các hành động tương tự.

5) Hyperlinks
Trang web HỌC VIỆN và các Sản phẩm Giáo dục được cung cấp có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web của bên thứ ba. HỌC VIỆN KYOCERA không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến siêu liên kết. Nội dung của các trang được liên kết là trách nhiệm độc quyền của nhà điều hành.

6) Đăng ký Sản phẩm Giáo dục
a) Đơn đặt hàng cho Sản phẩm Giáo dục có thể được thực hiện bằng văn bản, điện tử hoặc qua điện thoại. Đơn đặt hàng qua email, điện thoại, fax hoặc thư được xử lý khi nhận. Các đơn đặt hàng được thực hiện bằng Tài khoản KYOCERA của bạn được thực hiện trong thời gian thực.
b) Trong trường hợp Đơn đặt hàng phải được chủ lao động của Học viên chấp thuận, Đơn đặt hàng vẫn là tạm thời cho đến khi Đơn hàng được phê duyệt.
c) Trong trường hợp có Đơn đặt hàng Đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo hoặc Đào tạo theo yêu cầu, HỌC VIỆN KYOCERA sẽ gửi xác nhận về việc đã nhận được Đơn đặt hàng.
d) Đơn hàng Đào tạo trong Lớp học, Đào tạo trong Lớp học Ảo hoặc Đào tạo Tùy chỉnh sẽ chỉ có giá trị ràng buộc trong trường hợp HỌC VIỆN KYOCERA gửi lời mời tham gia Đào tạo trong Lớp học, Đào tạo trong Lớp học Ảo hoặc Đào tạo Tùy chỉnh.
e) Lời mời đặt hàng sẽ được gửi chậm nhất 14 ngày trước khi bắt đầu Đào tạo trong lớp hoặc Đào tạo theo yêu cầu. Đối với Đào tạo trong Lớp học Ảo, lời mời Đặt hàng sẽ được gửi 7 ngày trước khi bắt đầu. Chỉ những Học viên có thư mời Đặt hàng mới có quyền tham gia Đào tạo trong Lớp học, Đào tạo trong Lớp học Ảo hoặc Đào tạo theo yêu cầu.
f) Có thể truy cập và/hoặc tải xuống các Tài liệu và Đào tạo Trực tuyến từ Tài khoản HỌC VIỆN sau khi hoàn tất quy trình đặt hàng.
g) Tài liệu và Đào tạo Trực tuyến chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không được chuyển nhượng, trừ khi HỌC VIỆN KYOCERA đã có văn bản chấp thuận trước cho việc chuyển nhượng.
h) Trong trường hợp việc xử lý các bộ phận chịu điện áp là một phần của Đào tạo trong Lớp học hoặc Đào tạo theo yêu cầu, thì việc tham dự chỉ giới hạn ở những Học viên đã trải qua đào tạo đủ điều kiện trong lĩnh vực kỹ thuật điện tương ứng. Nếu giáo viên quan sát thấy Học viên không tuân thủ các cảnh báo an toàn thích hợp, giáo viên có quyền đình chỉ Học viên khỏi các bài tập tương ứng.

7) Thay đổi và hủy bỏ đơn đặt hàng của Học viên
a) Học viên có quyền hủy bỏ Sản phẩm giáo dục đã đặt hàng. Việc hủy bỏ phải được thực hiện bằng văn bản hoặc điện tử, theo đó ngày hủy bỏ là ngày HỌC VIỆN KYOCERA nhận được thông báo hủy bỏ. Trong bối cảnh này, việc hoãn Đào tạo được coi là đã hủy sau đó là đăng ký khóa mới, theo đó điều khoản này được áp dụng đầy đủ.
b) Chuyển miễn phí Chương trình Đào tạo Lớp học Ảo, Đào tạo Lớp học hoặc Đào tạo Tùy chỉnh cho một học viên khác vào ngày đã đặt trước nếu người tham gia mới đáp ứng tất cả các yêu cầu đào tạo để tham dự. Học viên phải yêu cầu HỌC VIỆN KYOCERA bằng văn bản hoặc điện tử phê duyệt chậm nhất 7 ngày trước khi bắt đầu khóa đào tạo thực tế.
c) Việc hủy bỏ chỉ có hiệu lực sau khi có xác nhận bằng văn bản (điện tử) của HỌC VIỆN KYOCERA.
d) Khóa đào tạo trên lớp có thể được hủy miễn phí tối đa 14 ngày trước khi khóa đào tạo bắt đầu; cách khác, Học viên có thể nộp đơn xin hoãn. Yêu cầu hủy bỏ gửi đến KYOCERA sau ngày đó nhưng tối đa một tuần trước khi bắt đầu khóa đào tạo sẽ bị tính phí hủy bỏ bằng 50% phí đào tạo đã thỏa thuận. Yêu cầu hủy bỏ sau đó không còn có thể được xem xét. Ngay cả trong trường hợp không tham dự toàn bộ hoặc một phần, phí đào tạo sẽ phải trả đầy đủ.
e) Đào tạo trực tuyến và Tài liệu đã đặt hàng có thể bị hủy miễn phí tối đa 14 ngày sau khi đặt hàng, với điều kiện là Đào tạo trực tuyến chưa được bắt đầu và Tài liệu chưa được tải xuống.
f) Các điều khoản và phí hủy bỏ đối với các Khóa đào tạo tùy chỉnh với địa điểm đào tạo khác với Otto-Hahn-Str. 12, 40670 Meerbusch, Đức sẽ được thỏa thuận riêng.

8) Thay đổi hoặc hủy bỏ bởi HỌC VIỆN KYOCERA
a) a) HỌC VIỆN KYOCERA có quyền thực hiện các thay đổi đối với Lịch đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo hoặc Đào tạo tùy chỉnh và/hoặc thời gian đào tạo mà không nêu rõ lý do. HỌC VIỆN KYOCERA sẽ cố gắng hết sức để cung cấp Đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo hoặc Đào tạo tùy chỉnh theo lịch trình đã công bố hoặc các thỏa thuận đã đưa ra, nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc đào tạo phải được lên lịch lại, không thể tiếp tục hoặc phải bị gián đoạn, do nhiều các tình huống.
b) b) Trong trường hợp như vậy, HỌC VIỆN KYOCERA sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành Đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo hoặc Đào tạo theo yêu cầu hoặc cung cấp sau đó. Nếu điều sau được chứng minh là không thể, mọi khoản phí Đào tạo đã thanh toán sẽ được hoàn trả. HỌC VIỆN KYOCERA cũng có quyền hủy Đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo hoặc Đào tạo theo yêu cầu nếu không nhận được số lượng đăng ký tối thiểu. Học viên đã đăng ký sẽ nhận được thông báo về việc hủy bỏ đó không muộn hơn năm (5) ngày làm việc trước khi bắt đầu Đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo hoặc Đào tạo theo yêu cầu.

9) Phí và điều khoản thanh toán
a) Phí cho một Sản phẩm Giáo dục áp dụng cho mỗi Học viên. Giá hiện tại có thể được lấy từ Tài khoản KYOCERA. Hóa đơn được ghi bằng Euro, trừ khi có quy định khác.
b) Giá hiển thị chưa bao gồm VAT. Phí cho các khóa đào tạo trong lớp học, các khóa đào tạo trong lớp học ảo và các khóa đào tạo tùy chỉnh được lập hóa đơn sau khi khóa đào tạo diễn ra, trừ khi có quy định khác.
c) Phí Đào tạo Trực tuyến và Tài liệu sẽ được lập hóa đơn sau khi Đơn hàng được đặt.
d) Đối tác hợp đồng chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn.

10) Đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo và Đào tạo theo yêu cầu
a) hí Đào tạo Lớp học ảo và Đào tạo theo yêu cầu bao gồm các dịch vụ sau:
a) Cung cấp thiết bị và tài liệu đào tạo cần thiết, trừ khi có quy định khác.
b) Mô tả đào tạo đề cập đến những gì được bao gồm trong đào tạo,
b) Các chi phí như chi phí đi lại và ăn ở không được bao gồm trong học phí.
c) Thời lượng và số lượng Học viên tối đa cho Đào tạo trong Lớp học và Đào tạo trong Lớp học Ảo sẽ do HỌC VIỆN KYOCERA quy định. HỌC VIỆN KYOCERA có quyền rút ngắn thời gian đào tạo sau khi tham khảo ý kiến của Học viên.
d) Phí cho các khóa đào tạo tùy chỉnh, tại cơ sở của Đối tác hợp đồng, địa điểm đào tạo thuê (ví dụ: khách sạn) hoặc phòng đào tạo của HỌC VIỆN KYOCERA, sẽ được thỏa thuận trong một thỏa thuận riêng giữa HỌC VIỆN KYOCERA và Đối tác theo hợp đồng.
e) Nghiêm cấm ghi âm và quay video trong quá trình Đào tạo trong Lớp học, Đào tạo trong Lớp học Ảo và Đào tạo theo yêu cầu.

11) Các chứng chỉ
a) Học viên sẽ nhận được chứng chỉ sau khi tham gia thành công Khóa đào tạo trên lớp hoặc hoàn thành Khóa đào tạo trực tuyến và bài kiểm tra tương ứng. Đối với Đào tạo trong lớp học, Đào tạo trong lớp học ảo và Đào tạo theo yêu cầu, chứng chỉ sẽ chỉ được cấp sau khi tham gia đầy đủ khóa đào tạo. Người đào tạo sẽ quyết định xem Học viên đã đạt được kiến thức cần thiết của khóa đào tạo hay chưa và chịu trách nhiệm ấn định trình độ chuyên môn.
b) Nếu HỌC VIỆN KYOCERA không có quy định khác thì thời hạn hiệu lực của (các) bằng cấp được chỉ định là một năm.
c) HỌC VIỆN KYOCERA có thể thu hồi bằng cấp nếu Học viên đã vượt qua bài kiểm tra trực tuyến nhưng không thể hiện được kiến thức cần thiết.

12) Trách nhiệm pháp lý
a) KYOCERA chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp do sơ suất và vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan trọng. Số tiền được giới hạn trong thiệt hại tài chính thực tế phát sinh. Nghĩa vụ hợp đồng quan trọng là những nghĩa vụ mà việc thực hiện sẽ định hình hợp đồng và khách hàng có thể dựa vào đó.
b) Thiệt hại không lường trước được vừa là lợi nhuận bị mất, vừa là thiệt hại vượt quá mức thù lao đã thoả thuận trong hợp đồng.
c) Hơn nữa, không thể lường trước được là nỗ lực cao hơn nỗ lực cần thiết để khôi phục dữ liệu với bản sao lưu dữ liệu phù hợp của khách hàng trong trường hợp mất dữ liệu. Trong trường hợp sơ suất nhỏ của KYOCERA, trách nhiệm pháp lý này sẽ chỉ phát sinh nếu khách hàng đã tiến hành sao lưu dữ liệu đúng cách ngay trước biện pháp dẫn đến mất dữ liệu.
d) Thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại là một năm.
e) KYOCERA có quyền đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động của trang web HỌC VIỆN KYOCERA vào bất kỳ lúc nào. Do tính chất của Internet và hệ thống máy tính, KYOCERA không chịu trách nhiệm về tính khả dụng không bị gián đoạn của trang web HỌC VIỆN KYOCERA.

13) Bản quyền
a) HỌC VIỆN KYOCERA cấp cho Học viên và Đối tác Hợp đồng quyền không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng trang web HỌC VIỆN KYOCERA, Tài liệu và phần mềm khác do HỌC VIỆN KYOCERA cung cấp trong phạm vi đã thỏa thuận hoặc nếu không đồng ý, tương ứng với mục đích làm cơ sở cho Đơn đặt hàng.
b) Sinh viên và/hoặc Đối tác hợp đồng không được:
a) sao chép tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web HỌC VIỆN KYOCERA, Tài liệu hoặc phần mềm được cung cấp
b) kỹ nghệ đảo ngược, tháo rời hoặc dịch ngược tất cả hoặc một phần của phần mềm được cung cấp
c) chỉnh sửa, tạo sản phẩm phái sinh từ phần mềm được cung cấp
d) bán, cho thuê, cho mượn, phân phối, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc định đoạt các phần của trang web HỌC VIỆN KYOCERA, Tài liệu hoặc Phần mềm được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào;
e) xóa hoặc bỏ mọi nhãn hiệu và mọi thông báo bản quyền được mô tả trên trang web HỌC VIỆN KYOCERA, Tài liệu hoặc Phần mềm được cung cấp\
f) sao chép/xuất bản các phần của trang web HỌC VIỆN KYOCERA, Tài liệu hoặc Phần mềm được cung cấp trên bất kỳ trang web nào (ví dụ: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn và các mạng xã hội khác, v.v.)
g) tái sử dụng hoặc thay đổi mã nguồn trong phần mềm được cung cấp
h) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của HỌC VIỆN KYOCERA hoặc các đối tác
c) Không ảnh hưởng đến các quy định trong đoạn trước, Đối tác hợp đồng được phép cho phép Học viên sử dụng riêng Tài liệu được cung cấp, để thực hiện chức vụ của mình, miễn là việc sử dụng này phù hợp với mục đích của Sản phẩm giáo dục đã đặt hàng . Học viên được yêu cầu bảo mật tất cả Tài liệu đã được cung cấp cho mình trong bối cảnh Sản phẩm Giáo dục mà Học viên đó theo sau.
d) Học viên thừa nhận và đồng ý rằng nội dung, dữ liệu và cơ sở dữ liệu, thông tin, văn bản tài liệu, hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm, chức năng và đồ họa có trong hoặc có thể truy cập thông qua trang web HỌC VIỆN được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu khác quyền và pháp luật. Tất cả các quyền của Kyocera được bảo lưu rõ ràng.
e) Trong trường hợp Học viên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, HỌC VIỆN KYOCERA có quyền yêu cầu bồi thường.
f) Khi Học viên gửi ý tưởng hoặc đề xuất lên trang web HỌC VIỆN KYOCERA, HỌC VIỆN KYOCERA có quyền sử dụng miễn phí điều này để phát triển, cải tiến hoặc bán sản phẩm trong phạm vi sản phẩm của mình.

14) Dữ liệu cá nhân
a) Với việc đăng ký tại HỌC VIỆN KYOCERA, Học viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng ký Học viên sẽ cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho HỌC VIỆN KYOCERA, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, khu vực công việc, tên và địa chỉ công ty của Học viên. HỌC VIỆN KYOCERA, đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu.
b) HỌC VIỆN KYOCERA thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Học viên khi cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc để đáp ứng các mục đích mà Học viên đã gửi thông tin. HỌC VIỆN KYOCERA sẽ chỉ xử lý, thu thập, lưu giữ, liên lạc và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân đó theo Điều khoản về Quyền riêng tư của Kyocera cho HỌC VIỆN KYOCERA.

15) Khác
a) HỌC VIỆN KYOCERA không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với tính hoàn chỉnh của nội dung đào tạo của bất kỳ loại Tài liệu nào. HỌC VIỆN KYOCERA bảo lưu quyền tiếp tục phát triển và sửa đổi Tài liệu, theo đó các nội dung chính của Tài liệu không bị ảnh hưởng.
b) Học viên có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các thông báo về an toàn tại địa điểm huấn luyện nhất định.
c) Hợp đồng giữa HỌC VIỆN KYOCERA và bên kia trong hợp đồng chỉ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Đức, việc áp dụng Công ước Viên về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (CISG), Viên, ngày 11 tháng 4 1980, bị loại trừ.
d) Trừ khi pháp luật có quy định khác, nơi có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng giữa HỌC VIỆN KYOCERA và bên ký kết là Düsseldorf, Đức. Tuy nhiên, HỌC VIỆN KYOCERA cũng có quyền tiến hành tố tụng chống lại Học viên tại nơi Học viên cư trú.
e) Nếu một hoặc nhiều điều khoản của Điều kiện không hợp lệ toàn bộ hoặc một phần, hoặc nếu chúng trở nên vô hiệu một phần hoặc toàn bộ, thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Các điều khoản đã hết hiệu lực sẽ được thay thế bằng các quy định có giá trị pháp lý gần đúng nhất với mục đích của điều khoản không hợp lệ.

16) Trong mọi trường hợp, HỌC VIỆN KYOCERA có quyền sửa đổi các Điều kiện bất cứ lúc nào. Điều kiện sửa đổi sẽ có hiệu lực sau một (1) tháng kể từ khi được đăng trên trang web của KYOCERA. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web KYOCERA, Học viên chấp nhận rằng mình bị ràng buộc bởi các Điều kiện hiện hành tại thời điểm Học viên truy cập trang web KYOCERA. Học viên nên kiểm tra Điều kiện mỗi khi truy cập trang web KYOCERA.