Quyền riêng tư của bạn và Kyocera

01. Tháng 3 năm 2024

Chúng tôi là KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. Zweigniederlassung Deutschland, Otto-Hahn-Straße 12, D-40670 Meerbusch, sau đây gọi là KYOCERA hoặc Học viện KYOCERA.

Điều khoản về Quyền riêng tư này áp dụng cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web https://academy.kyoceradocumentsolutions.com.vn bao gồm các trang web phụ (sau đây gọi là "trang web") và khi bạn đăng ký một hoặc nhiều Sản phẩm Giáo dục của Học viện KYOCERA. "Sản phẩm Giáo dục" có nghĩa là tất cả các lớp học (tùy chỉnh), đào tạo ảo và trực tuyến (chẳng hạn như eLearning và video), cũng như các tài liệu khác do Học viện KYOCERA cung cấp.

Trong Điều khoản này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết những điều sau:

 • A. Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • B. Dựa trên cơ sở pháp lý nào chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • C. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai và dữ liệu cá nhân của bạn được gửi đến quốc gia nào
 • D. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu
 • E. Các quyền hợp pháp của bạn liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • F. Cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi và các thông tin quan trọng khác

A. TẠI SAO CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

KYOCERA chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng trong phạm vi cần thiết để cung cấp trang web hoạt động và các dịch vụ liên quan tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) 2016/679 của EU.

 • I. Cung cấp trang web
 • Để bạn truy cập và sử dụng trang web, KYOCERA xử lý địa chỉ IP của bạn, thông tin liên quan đến trình duyệt, hệ điều hành, Nhà cung cấp dịch vụ Internet, ngày và giờ truy cập trang web, trang web bạn đã truy cập trước khi truy cập trang web của KYOCERA và các trang web mà bạn truy cập qua các trang web của KYOCERA. KYOCERA xử lý dữ liệu này để cung cấp nội dung của trang web trên thiết bị đầu cuối của bạn.

  KYOCERA lưu trữ những dữ liệu này trong tệp nhật ký. Những dữ liệu này không được kết hợp với dữ liệu cá nhân khác của người dùng.

  Dữ liệu được đề cập ở trên là cần thiết để KYOCERA cung cấp quyền truy cập và sử dụng trang web. Vì vậy, bạn không thể phản đối việc xử lý dữ liệu.

 • II. Cookies
 • Chúng tôi cũng sử dụng cookie trên trang web này. Kyocera đặt những cookie này dành riêng cho mục đích kỹ thuật vì chúng cần thiết cho hoạt động bình thường của trang web. Kyocera không sử dụng Cookie cho mục đích phân tích, theo dõi hoặc quảng cáo. Kyocera không chia sẻ dữ liệu cá nhân do cookie thu thập với bên thứ ba và không chuyển những dữ liệu này sang nước thứ ba.

  Các cookie sau được sử dụng:

  Name: cookie-consent
  Purpose: Lưu trữ giá trị TRUE sau khi chấp nhận cookie thiết yếu
  Lifetime: 1 năm

  Name: JSESSIONID
  Purpose: Lưu trữ ID phiên để cho phép bạn điều hướng qua trang web và ghi nhớ thông tin đăng nhập, giỏ hàng hoặc cài đặt của bạn
  Lifetime: Chỉ dành cho phiên (Cho đến khi đóng trình duyệt Web)

  Name: enr_*
  Purpose: Lưu trữ tạm thời ID đăng ký nhằm mục đích hiển thị bảng câu hỏi phản hồi sau khi thoát khỏi mô-đun khóa học
  Lifetime: Chỉ dành cho phiên (Cho đến khi đóng trình duyệt Web)

  Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc chặn các cookie thiết yếu có thể hạn chế đáng kể chức năng của trang web này.

 • III. Sử dụng các Sản phẩm Giáo dục
 • Trước khi bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều Sản phẩm giáo dục, bạn phải tạo tài khoản người dùng và cung cấp cho KYOCERA dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể trực tiếp tạo tài khoản của mình với chúng tôi hoặc chúng tôi đã tạo tài khoản cho bạn dựa trên dữ liệu cá nhân mà chủ lao động của bạn (được gọi là “Đối tác hợp đồng” trong Điều khoản và Điều kiện chung của Học viện KYOCERA) đã cung cấp cho chúng tôi (tên, email địa chỉ, chức năng công việc).

  Việc cung cấp tên, địa chỉ email, tên công ty và quốc gia của bạn là bắt buộc để sử dụng Sản phẩm giáo dục và do đó, được đánh dấu bằng màu đỏ. Trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp cho KYOCERA thêm thông tin về bản thân. KYOCERA xử lý dữ liệu cá nhân được đề cập ở trên để tạo, kích hoạt, cung cấp, duy trì, quản lý và lập hóa đơn (nếu có) cho tài khoản của bạn. Ngoài ra, KYOCERA soạn thảo các báo cáo để theo dõi tỷ lệ hoàn thành các khóa đào tạo và chuyển các báo cáo này cho chủ lao động của bạn. Hơn nữa, KYOCERA sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thống kê ẩn danh và để cải thiện Sản phẩm Giáo dục.

B. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Về việc cung cấp trang web, bao gồm cả việc sử dụng cookie và Sản phẩm giáo dục, Học viện KYOCERA xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của học viện theo nghĩa của Điều 6(1)(f) GDPR. Việc xử lý dữ liệu cá nhân nằm trong phạm vi lợi ích hợp pháp của Học viện KYOCERA vì Học viện KYOCERA đã ký kết thỏa thuận dịch vụ với chủ lao động của bạn để cung cấp cả trang web và Sản phẩm Giáo dục cho bạn.

Về việc cung cấp Sản phẩm giáo dục, KYOCERA xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là Bên xử lý dữ liệu theo nghĩa của Điều 4(8) GDPR thay mặt cho chủ lao động của bạn, người đóng vai trò là Bên kiểm soát dữ liệu theo nghĩa của Điều 4(7) GDPR và như vậy chủ lao động của bạn có trách nhiệm chứng minh cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

C. CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI AI VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC GỬI ĐẾN QUỐC GIA NÀO

KYOCERA đã tham gia với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các dịch vụ lưu trữ, bảo trì và hỗ trợ. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có trụ sở tại Đức và KYOCERA đã ký kết Thỏa thuận xử lý dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Hơn nữa, KYOCERA chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm thông tin về những khóa đào tạo bạn đã hoàn thành bao gồm cả kết quả kiểm tra cho chủ lao động của bạn. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn được gửi đến quốc gia thành lập của chủ lao động của bạn.

Trong trường hợp KYOCERA cung cấp Sản phẩm Giáo dục cho bạn thay mặt cho một trong những nhà phân phối hoặc đại lý của KYOCERA, KYOCERA sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho nhà phân phối hoặc đại lý KYOCERA tương ứng đó để chứng minh rằng nhân viên của đại lý hoặc nhà phân phối đó có kiến thức và trình độ tương ứng.

Ngoài ra, KYOCERA chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến công ty con của KYOCERA tại quốc gia nơi bạn hoặc nhà phân phối hoặc đại lý KYOCERA của bạn đặt trụ sở, chẳng hạn như để cho phép chúng tôi theo dõi việc thực hiện các chương trình đáp ứng chất lượng.

D. CHÚNG TÔI GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

Về việc cung cấp trang web KYOCERA xóa các tệp nhật ký dữ liệu sau 6 tháng.

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến tài khoản người dùng của bạn miễn là bạn có tài khoản người dùng đang hoạt động với chúng tôi. Trong trường hợp bạn không phải là nhân viên của KYOCERA hoặc công ty con của KYOCERA,

 • tài khoản người dùng không hoạt động sẽ bị xóa sau một năm sử dụng cuối cùng.
 • Nếu bạn không đăng nhập lần đầu trong vòng 60 ngày sau khi tạo tài khoản, chúng tôi sẽ xóa tài khoản đó.

Tài khoản người dùng cho nhân viên của KYOCERA hoặc các công ty con của KYOCERA sẽ bị vô hiệu hóa sau khi bạn chấm dứt công việc tại KYOCERA hoặc công ty con của KYOCERA.

Bạn luôn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản người dùng của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xóa tài khoản người dùng của bạn trong vòng 30 ngày sau khi bạn yêu cầu.

E. QUYỀN CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Theo GDPR, bạn có các quyền hợp pháp sau đây mà chúng tôi muốn thông báo cho bạn:

Truy cập
Bạn có quyền được thông báo liệu chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và nếu có , truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Cải chính
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc hoàn thành dữ liệu cá nhân của mình mà không bị chậm trễ. Nếu bạn đã thiết lập một tài khoản với chúng tôi, bạn có khả năng tự sửa chữa hoặc hoàn thành dữ liệu cá nhân của mình.

Quyền được lãng quên
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình mà không bị chậm trễ. Quyền này bị giới hạn ở những điều kiện cụ thể, chẳng hạn như nếu bạn đã rút lại sự đồng ý của mình hoặc nếu bạn phản đối và không có cơ sở hợp pháp quan trọng nào để chúng tôi duy trì quá trình xử lý.

Hạn chế xử lý
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở cụ thể. Đây là (1) thời gian để chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn; (2) thay vì xóa xử lý bất hợp pháp, thay vào đó, bạn yêu cầu hạn chế sử dụng; (3) bạn cần dữ liệu cá nhân trong thủ tục pháp lý; hoặc (4) chúng tôi đang xác minh xem các cơ sở hợp pháp của chúng tôi có phủ nhận sự phản đối của bạn đối với việc xử lý hay không.

Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào nếu việc xử lý đó (1) dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cả việc chúng tôi tạo hồ sơ về bạn dựa trên sự đồng ý của bạn); (2) cho mục đích tiếp thị trực tiếp; hoặc (3) cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc thực thi thẩm quyền chính thức được giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự phản đối của bạn, trừ khi chúng tôi chứng minh được các cơ sở hợp pháp thuyết phục quan trọng hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc nếu chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn trong các thủ tục pháp lý.

Tính di động của dữ liệu
Chúng tôi được yêu cầu thông báo cho bạn về quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi để bạn có thể truyền dữ liệu cá nhân đó cho nhà cung cấp dịch vụ khác. Đối với Học viện KYOCERA, điều đó có nghĩa là theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân liên quan đến tài khoản người dùng của bạn.

Rút lại sự đồng ý
Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

Nộp đơn khiếu nại
Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

F. CÁCH BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VÀ CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

 • I. Chuyển Quốc tế
 • Như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một công ty con hoặc bên thứ ba có trụ sở tại một quốc gia khác với nơi đặt trụ sở của KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. Zweigniederlassung Deutschland. Nếu quốc gia đó không cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ theo luật trong nước theo Ủy ban Châu Âu, thì chúng tôi đã đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ này bằng cách đồng ý về các biện pháp bảo vệ phù hợp bổ sung với công ty con hoặc bên thứ ba đó thông qua Điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu thông qua. Bạn có thể tìm thấy danh sách các quốc gia đã đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ theo Ủy ban Châu Âu tại đây. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng với việc chuyển nhượng được đề xuất. Bạn có thể yêu cầu một bản sao của Điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn bằng cách gửi email cho chúng tôi, nêu rõ yêu cầu của bạn.

 • II. Thực hiện các quyền của bạn và liên hệ với chúng tôi
 • Tại Kyocera, chúng tôi có sẵn mạng lưới các chuyên gia về quyền riêng tư, bao gồm Nhân viên bảo vệ dữ liệu, để hỗ trợ bạn giải đáp thắc mắc. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình hoặc bạn có câu hỏi về tài liệu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ bên dưới:

  KYOCERA Document Solutions Asia Limited
  Attn.: Data Protection Officer
  13/F., Mita Centre, 552-556 Castle Peak Road,
  Tsuen Wan. N.T., Hong Kong
  Email: info@das.kyocera.com

  Vui lòng thông báo cho chúng tôi về quốc gia cư trú của bạn để chúng tôi có thể hướng dẫn bạn đến chuyên gia bảo mật thích hợp. Ngoài ra, xin lưu ý rằng khi thực hiện các quyền của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành biểu mẫu yêu cầu. Sau đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về quá trình xử lý yêu cầu của bạn.

 • III. Những thay đổi đối với tài liệu này
 • Trong trường hợp chúng tôi sửa đổi tài liệu này, chúng tôi sẽ xuất bản nó trên trang web của chúng tôi với ngày xuất bản được sửa đổi và, nếu có, thông báo cho bạn về tài liệu đã thay đổi qua tài khoản người dùng của bạn.